Hero diamonds from the Argyle Pink Diamonds Tender 2015 collection

The 2015 hero stones from the Argyle Pink Diamond Tender demonstrate the range of tones in Argyle pinks. From left to right, the Argyle Spectre, Argyle Allegro, Argyle Prima, Arygle Élevé and Argyle Aurora.

Read more